مرور برچسب

گازهای سمی

پارچه‌های بی‌بافت و کربن‌فعال کلید‌تولید ماسک‌ایمن

جامه پوش: تقاضای جهانی برای ماسک های صنعتی در اوایل سال ۲۰۲۰ و با شروع همه گیری کووید – ۱۹ افزایش یافت. انتظار می رود که ارزش بازار ماسک های مورد استفاده در بخش های پزشکی و صنعتی تا سال ۲۰۲۶ از ۲۱.۲ میلیارد دلار فراتر رود. پرسنل شاغل در…