مرور برچسب

کمونیسم

داستان تولید پوشاک در رومانی پس از کمونیست

جامه پوش: ماریا اودریا مشغول دوختن بخشی از لباس با دستگاه است. او 42 سال است که این کار را انجام می‌دهد. ماریا می‌گوید: ما فقط برای صادرات کار می کنیم. یک واحد برای شوروی، یک واحد برای ایتالیا و یک واحد هم برای بریتانیا کار می‌کنند. ما در…