مرور برچسب

کارخانه‌های نساجی

رد خشکی بر طلای سفید مازندران

جامه پوش: سطح پنبه زارهای مازندران هر سال به دلیل خشکسالی و نبود بارندگی مناسب آب می رود و کمتر از سال های قبل می شود. مازندران از دهه ۵۰ تا ۸۰ قطب تولید پنبه در کشور به شمار و سطح پنبه زارهای آن از ۲۰ هزار هکتار فراتر می‌رفت اما به دلیل…