مرور برچسب

چسب فیوزینگ

تفاوت بین روش دوخت و روش جایگزین

جامه پوش: در صنعت پوشاک آماده، پارچه ها با استفاده از دو روش کلی به هم متصل شده و تبدیل به لباس می گردند که یکی از آنها روش دوخت و دیگری روش های جایگزین است. ویژگی های هر کدام از این روش ها در جدول مندرج در این مقاله نشان داده شده است.…