مرور برچسب

پوشاک صنعت پوشاک

کپی کاری بلای جان صنعت پوشاک

جامه پوش: بخش طراحی در مد و لباس عمومی ایرانیان فراموش شده است. به جز معدود افرادی که حاضرند به صورت شخصی هزینه یک طراحی ویژه را بپردازند، آنچه در دنیای پوشاک ایرانی غایب است بخش طراحی است. کپی کاری بخش عمده ای از این خلا را پر کرده است.…