مرور برچسب

پست‌مدرن

هنرمندان طراح لباس و خلق آثار ماندگار

جامه پوش: وجوه افتراق و اشتراک میان هنر مدرن و هنر پست‌مدرن چگونه باعث ایجاد هنر دوران معاصر شده است؟ آیا هنر معاصر مسیر متفاوت و مستقلی نسبت به سبک‌های هنری مدرن و پست‌مدرن در پیش گرفته است؟ آیا هنرمندان طراح لباس معاصر موفق به خلق آثاری…