مرور برچسب

پسا انسان گرایی

پسا انسانگرایی در چارچوب فشن

جامه پوش: طراحی لباس، گاه متشکل از خم‌ها و منحنی‌هایی می‌شود که با تلفیقی از هنر و فناوری می‌تواند خروجی شاخص و فراواقعگرایانه‌ای مقابل انظار قرار دهد. گاهی نوعی درهم‌تنیدگی از ویژگی‌های انسان امروز و نظریه‌های پساانسانگرایی در برخی لباس‌ها…