مرور برچسب

وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی

۱۴۵۳۵۰۰ تومان هزینه یک خانوار شهری برای پوشاک

بررسی متوسط هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که میزان هزینه یک خانوار شهری در کشور برای پوشاک و کفش ۴.۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد داشته است. شناخت ویژگی های اجتماعی و اقتصادی و الگوی مصرف خانوارها به عنوان مهمترین…