مرور برچسب

هیئت وزیران

قانون ساماندهی مد در هیئت وزیران تصویب شد

جامه پوش: هیئت وزیران، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس موضوع تصویب نامه شماره 52929/ت37526ک مورخ 1387/4/11را اصلاح نمود. این اصلاحیه شامل مواردی چون:  بند…