مرور برچسب

نقوش در بافت پارچه

هندسه نقوش در بافت پارچه

جامه پوش: قواعد و روابط هندسی، متأثر از دانشی هستند که بازتاب آن‌ها در هنرهای سنتی ایران ازجمله در معرق کاشی، آینه‌کاری و طراحی و ساخت ارسی‌ها به‌وضوح دیده می‌شوند و از دل طراحی ترکیبی آن‌ها، گاه نقوشی پدید می‌آید که می‌تواند زینت‌بخش…