مرور برچسب

نساجی باستان

پرده برداری از اسرار ۳۸۰۰ ساله نساجی باستان

جامه پوش: در یک مطالعه جدید مشخص شده که اولین تکنولوژی فیبر گیاهی برای تولید نخ در اوایل عصر برنز بریتانیا و سراسر اروپا و خاور نزدیک، در پیوند دادن نخ ها (مخلوط کردن) بوده است نه ریسندگی. این مطالعه در مجله “علوم باستان ‌شناسی و انسان…