مرور برچسب

نرخ رشد

اهمیت کیفیت در تولید و رشد برند

جامه پوش: کیفیت جزء موضوعات مهم صنعت پوشاک و نساجی به شمار می آید. اکثریت قریب به اتفاق خریداران پوشاک مبالغ هنگفتی را بر روی حفظ کیفیت برند خود سرمایه گذاری می کنند. تفاوت های بی شماری بین کیفیت و بهره وری وجود دارد؛ چنانچه سطح بهره وری…