مرور برچسب

مقاومت پارچه

هدف از آزمایش پارچه چیست؟

جامه پوش: آزمایش پارچه ها در راستای تائید کیفیت واقعی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. آزمایشات مورد نیاز پارچه ها براساس خواسته خریدار تعیین می شود. این آزمایش ها ممکن است در خریداران مختلف یکسان نباشد. آزمایش پارچه (Fabric Testing)…

روش ارزیابی قابلیت دوخت یک پارچه

جامه پوش: پیش از تولید هر گونه لباسی در صنعت پوشاک، باید پارچه از نظر قابلیت دوخت مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرد. در روش ارزیابی قابلیت دوخت پارچه از آزمایشات خاصی استفاده می شود که در این متن قصد داریم تا به آنها بپردازیم. روش‌های…

جوش درز؛ پرکاربردترین روش اتصال در پارچه

جامه پوش: درز لباس جایی است که دو یا چند تکه پارچه در آن به صورت یک یا چند ردیف به هم دوخته می شوند. خرابی درز یا خرابی پارچه شاید در اثر بارگذاری طولی و عرضی چندین بخش پارچه ای دوخته شده رخ می دهد. مقاومت عرضی درزها یک الزام اولیه برای…