مرور برچسب

معایب دوخت

بازرسی پوشاک و مراحل آن

جامه پوش: بازرسی پوشاک در بخش پوشاک آماده جزء اصطلاحات مهم به شمار می آید. بازرسی کیفی مهمترین جزء بازرسی پوشاک است؛ چرا که بر یک سفارش صادراتی مهر تائید می گذارد، حال چه این لباس ها برای حمل آماده باشند و چه خیر. بازرس کیفی باید براساس…