مرور برچسب

مدیریت صنایع نساجی

“مطالعه کار”حلقه مفقوده بهره وری در تولیدپوشاک

اکثر صنایعی که در بخش پوشاک کار می کنند بازده مناسبی ندارند و برای جبران کم بازدهی متاسفانه به کار خارج از ساعات معمول روی می آورند. برخی از کارخانه ها مجبورند تا بیش از ۱۴ ساعت در روز برای رسیدن به هدف تولیدی خود و حمل سفارشات در تاریخ…