مرور برچسب

محافظ چشمی

27 وظیفه یک خیاط در دوخت لباس

جامه پوش: در واقع کار اصلی تولید پوشاک برعهده اپراتورهای خیاطی است؛ بقیه افراد کارهای فرعی را انجام می دهند. اپراتورها باید با کارهایی که قرار است انجام دهند و سطح کارآیی مورد انتظار خود آشنایی داشته باشند؛ مهارت و استادی در کار برای آنها…