مرور برچسب

مانتوی زنانه

موفقیت مشاغل خانگی در گرو اتصال به بازار است

جامه پوش: یک پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی، رمز مهم توسعه مشاغل خانگی را، اتصال به بازار مصرف دانست. جمیله رجبی که به عنوان پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی، در حوزه ماشین بافت در شهر اراک فعالیت می‌کند، گفت: با تولید پوشاک بافت زمستانه…