مرور برچسب

لباس کادر درمان

درخشش لباس کادر درمان در هفته مد پکن

جامه پوش: دوران کرونا، تاثیر عمیقی بر تمامی ارکان جامعه بشری گذاشت. از اقتصاد تا فرهنگ و البته هنر. هنر طراحی و مد نیز حالا تحت تاثیر کرونا و کادر درمان قرار گرفته است. از خودگذشتگی کادر درمان حالا دستمایه طراحی و هفته مد شده است. هفته…