مرور برچسب

لباس های حفاظتی

ضد آتش یا مقاوم در برابر آتش

جامه پوش: در صنایعی که کارگران در معرض موقعیت های خطرناک یا خطرات محیط کار قرار دارند، استفاده از نوعی خاص از لباس های محافظتی (protective clothing) برای اطمینان از امنیت و محافظت شخصی، توسط پرسنل الزامی است. این قوانین و سطوح حمایتی که در…