مرور برچسب

لباس اجتماع بانوان

دستورالعمل لباس اجتماع بانوان تصویب شد

جامه پوش: در چهلمین جلسه شورای سیاستگذاری کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور دستورالعمل لباس اجتماع بانوان تصویب شد. این دستورالعمل در ۴ صفحه که شامل ۵ بخش و ۴۳ بند است تصویب شد، که مواردی چون کلیات و تعاریف، اصول و قواعد، ساختار کلی پوشش و…