مرور برچسب

فرهنگ اقوام ایرانی

در جشنواره ملی گُلوَنی چه گذشت؟

جامه پوش: پوشش سه‌هزار ساله‌ مردم زاگرس‌نشین ایران در روزهای اخیر به عنوان میراثی ارزشمند در قالب جشنواره ملی گلونی مورد توجه و بزرگداشت قرار گرفت. فرهنگ اقوام ایرانی، از منابع و تولیدکنندگان سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی تلقی می‌شود و…