مرور برچسب

فرآیند مرطوب شستشو

دستیابی به رنگ دلخواه با فرآیند مرطوب شستشو

جامه پوش: فرآیند مرطوب در واقع یک روش عمل آوری برای هر نوع شستشوی پوشاک است. فرآیند مرطوب با انواع مواد شیمیایی قابل انجام است. بخش فرآیند مرطوب خود شامل یک فلوچارت فرآیندی است که باعث تسهیل کل فرآیندهای شستشو می شود و دستیابی به رنگ…