مرور برچسب

غرب تهران

تذکر جدی پلیس امنیت به فروشنده‌های لباس‌های نامتعارف

جامه پوش: با توجه به دیده شدن لباس‌های غیرمتعارف و ضد فرهنگ ایرانی و اسلامی در ویترین‌برخی فروشگاه‌ها، رئیس نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فاتب گفت: طبق ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی کشور مراکز فروش پوشاک متخلف پلمپ و در صورت تکرار…