مرور برچسب

عدل پوشاک

مراحل نمونه برداری در صنعت پوشاک

جامه پوش: هدف اصلی بازرسی، آگاهی از تعداد عدل های لباسی است که تائید یا رد شده اند. حال برای برنامه نمونه گیری، چند نمونه باید از عدل ها جمع آوری شود؟ در ضمن توجه داشته باشید که هر چه تعداد نمونه های بازرسی شده بیشتر باشد، فرآیند بازرسی…