مرور برچسب

صنعت مد وکووید- ۱۹

۵ ترند مد پس از خاتمه بحران ویروس کرونا

جامه پوش: مشتریان همزمان با بازگشایی جهان، لباس های کهنه شان را دور می ریزند، ماسک های خود را از روی صورت بر می دارند و از انزوا خارج می شوند؛ آنها خود را برای رویارویی با سال ۲۰۲۱ (که امیدوارم آسان تر از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ باشد) آماده می…