مرور برچسب

سویی‌شرت‌

استثمار در کارگاه‌های‌ تولید پوشاک بیداد‌ می‌کند

جامه پوش: تحقیقات زیادی در خصوص کارگران صنعت پوشاک در سطح جهان انجام شده است. اگرچه ایمنی محیط کار در برخی از نقاط جهان مورد توجه کافرمایان قرار گرفته اما گزارش‌های منتشر شده اتحادیه‌های کارگری در سراسر این کره خاکی از دستمزد ناچیز کارگران…