مرور برچسب

سوزن و پارچه

رابطه بین سایز نخ و سوزن با پارچه در تولید پوشاک

جامه پوش: در هنگام دوخت لباس ها در بخش پوشاک، لازم است که اندازه نخ، اندازه سوزن و پارچه یک ترکیب مناسب را تشکیل دهند. در غیر این صورت، خطاهای مختلفی در هنگام دوخت لباس ها به وجود می آیند و نهایتاً ممکن است لباس ها در هنگام بازرسی نهایی، رد…