مرور برچسب

سوزن و نخ

لیست نقص های دیده شده در خیاطی

جامه پوش: خیاطی فرآیند اتصال دو قسمت پارچه با استفاده از کوک هایی است که با سوزن و نخ ساخته می شوند. خیاطی یکی از مراحل اصلی روند تولید پوشاک است. در ضمن بخش خیاطی، مهمترین قسمت صنعت پوشاک آماده محسوب می شود. انواع مختلف نقایص یا عیوب در…