مرور برچسب

سنگ آتشفشانی

کاربرد سنگ پوکه در شستشوی پوشاک

جامه پوش: سنگ های پوکه دارای شکل های بیضوی و مدور، و سطوح زبری هستند که از آنها در چرخه شستشوی پوشاک به عنوان یک ماده ساینده استفاده می شود. سنگ پوکه یک سنگ آتشفشانی طبیعی است که برای سنگشویی لباس ها به کار می رود. این سنگ ها ذاتاً به…