مرور برچسب

سلامت محور

نخستین رویداد تخصصی شتاب

جامه پوش: نخستین رویداد تخصصی شتاب با محوریت، ایده ها و فرصت های پوشاک سلامت محور را برگزار می شود. گفتنی است از محورهای اصلی رویداد تخصصی شتاب با محوریت، ایده ها و فرصت های پوشاک سلامت محور می توان به بازآفرینی و نوآوری در طراحی پوشاک…