مرور برچسب

سفید شویی پوشاک

مزایا و معایب سفید شویی پوشاک

جامه پوش: سفیدشویی فرآیندی است که با استفاده از یک ماده سفید کننده اکسایشی قوی انجام می گیرد. ماده سفید کننده می تواند هیپوکلریت سدیم (sodium hypochlorite) یا پرمنگنات پتاسیم (KMnO4) باشد. یکی از دلایل مهم انتخاب روش های سفید شویی توسط…