مرور برچسب

سفارش پوشاک

روش تهیه BOM در تولید پوشاک

جامه پوش: BOM مخفف فهرست مواد است، در واقع فهرستی از مواد اولیه ای است که باید برای تولید لباس تهیه شوند. قبل از شروع تولید پوشاک باید مواد اولیه تامین و آماده شوند. بازارپرداز پیش از تهیه فهرست مواد، باید از تاریخ حمل سفارش پوشاک اطلاع…