مرور برچسب

سجاف

نحوه تنظیم لیست بازرسی پوشاک

جامه پوش: هر لباسی با در نظر گرفتن برخی پارامترهای مهم در صنعت نساجی باید بازرسی شود. در غیر این صورت ممکن است نقایص مختلفی در لباس ها به وجود بیایند که قطعاً بر رد آنها توسط خریدار تاثیر خواهند گذاشت. به دلیل اهمیت این موضوع، در ذیل…