مرور برچسب

زنان بلوچ

سوزن‌دوزی بلوچ گنجینه دیرین ایران زمین

جامه پوش: سوزن‌دوزی بلوچی دارای مهر اصالت از سازمان یونسکو است و در فهرست میراث معنوی کشور نیز به ثبت رسیده است. امروز این هنر به شکل سنتی ماندگار در بین بیشتر زنان بلوچ رواج دارد و در اکثر مناطق بلوچستان تولید محصولات سوزن‌دوزی متداول است.…