مرور برچسب

زمین خوب

زمین خوب با پنبه بدون کربن و قابل ردیابی

جامه پوش: شرکت برجسته پرتغالی Impetus که در زمینه نساجی فعالیت می کند؛ در حال برنامه ریزی برای عرضه یک مجموعه اختصاصی مثبت کربن و قابل ردیابی است که قرار است از طریق پنبه تولیدی از نخستین مزرعه کربن مثبت Good Earth Cotton که در موری نیو…