مرور برچسب

رولت خیاطی

ابزارهای لازم برای ساخت الگو

جامه پوش: سازنده الگو برای اینکه بتواند به شیوه ای صحیح و کارآمد به انجام کارش بپردازد؛ باید ابزارها و ملزومات مناسبی در اختیار داشته باشد. وی برای برقراری ارتباط بهتر با محیط کار و به حداقل رساندن خطاهای ناشی از سوء تفاهم، باید با برخی از…