مرور برچسب

روش بافندگی

تفاوت بافندگی تار و بافندگی پود در نساجی

جامه پوش: در بافندگی کشباف پودی می توان حلقه های ردیفی افقی را با استفاده از نخ که در آن نخ در جهت افقی اجرا می شود، تولید کرد. بافندگی کشباف تاری (Warp Knitting) چیست؟ در بافندگی کشباف تاری، هر حلقه در جهت افقی از نخی مجزا ساخته…