مرور برچسب

رضاشاه

روزی که کلاه سرمان رفت

جامه پوش: پارسال توی همین تیمچه جلوی روی مردم یک پاسبان یخه عمویم را گرفت که چرا کلاه لبه‌دار سر نگذاشته و تا عبایش را پاره نکرد، دست از او بر نداشت. هیچ یادم نمی‌رود که آن روز رنگ عمو مثل گچ سفید شده بود و هی از آبرو حرف می‌زد و خدا و…

پارچه هایی که از انبار کاخ گلستان به سلطنت مرمر رسیدند

در اواخر دوره قاجار، بسیاری از صنایع مرتبط با پارچه و نخ ایران که به طور سنتی و با دستگاه‌های غیر صنعتی آماده می‌شد، در حال نابودی و فراموشی مطلق بود. برخی از این هنرهای زیبای کشورمان در اثر یک اتفاق و به دستور رضاشاه شناسایی و دوباره احیاء…