مرور برچسب

دیار خیاطان

“ویان”دیار خیاطان

آوازه «دیار خیاطان» و دلبستگی‌شان به نخ و سوزن، پارچه و کوک‌ گوشنواز شده، دیاری که یکپارچه از بام تا شام از بزرگ و کوچک، زن و مرد همنوا با آوای چرخ خیاطی نان به کف می‌آورند،