مرور برچسب

دور ریز پارچه

انواع تلفات پارچه در صنعت نساجی

جامه پوش: در صنعت نساجی، ضایعات پارچه با کارآیی نشانگرها ارتباط دارد. هر چه کارآیی نشانگر بالاتر رود؛ اتلاف پارچه کاهش پیدا می کند. کارآیی نشانگر با هدر رفت پارچه متناسب است. اما تولید برخی ضایعات به کارآیی نشانگرها ربطی ندارد. انواع…