مرور برچسب

دوخت پارچه

تفاوت بین روش دوخت و روش جایگزین

جامه پوش: در صنعت پوشاک آماده، پارچه ها با استفاده از دو روش کلی به هم متصل شده و تبدیل به لباس می گردند که یکی از آنها روش دوخت و دیگری روش های جایگزین است. ویژگی های هر کدام از این روش ها در جدول مندرج در این مقاله نشان داده شده است.…

اهداف اصلی پهن کردن پارچه

جامه پوش: پهن کردن پارچه (Fabric spreading) یکی از مهمترین فرآیندها در بخش پوشاک است. به واسطه این کار امکان پهن کردن لایه های پارچه براساس ابعاد نشانگرها (طولی و عرضی) وجود دارد. چنانچه پهن کردن پارچه کامل و بی عیب و نقص انجام گیرد؛ هدر…

روش ارزیابی قابلیت دوخت یک پارچه

جامه پوش: پیش از تولید هر گونه لباسی در صنعت پوشاک، باید پارچه از نظر قابلیت دوخت مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرد. در روش ارزیابی قابلیت دوخت پارچه از آزمایشات خاصی استفاده می شود که در این متن قصد داریم تا به آنها بپردازیم. روش‌های…