مرور برچسب

دستمزد خیاط

رقابت پوشاک ایرانی با خارجی؛ رویا یا واقعیت

بازار پوشاک یکی از اصنافی است که با شروع همه‌گیری کرونا و تحت تأثیر مشکلات اقتصادی متعدد دچار رکود شده است به نحوی که از سال گذشته تاکنون نزدیک به ۲۰۰ مورد ابطال جواز کسب وجود داشته است، شاخص‌های مختلفی بر عرضه و تقاضای وضعیت بازار پوشاک…