مرور برچسب

خرقه صوفیان

اَزرق, خرقه صوفیان

جامه پوش: اغلب اشیای تاریخی که در کندوکاوهای باستان‌شناسی کشف شده‌اند، دارای تاریخچه‌ای انحصاری در حوزه ادبیات هستند که درک و دریافت همین بخش، خود نیازمند دانش، مطالعات و بررسی‌های تاریخی است. بخش اعظمی از تاریخ پوشاک ایران نیز از…