مرور برچسب

خانه خلاق و نوآوری مدسا

خانه خلاق و نوآور بستری برای پیشرفت مد

جامه پوش: معاون علمی و فناوری در بازدید از نخستین خانه خلاق و نوآوری پوشاک: کسب وکارهای فعال و توانمند که نوآوری را با خود پیوند داده اند، بایستی در شمار شرکت های دانش بنیان قرار بگیرند. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری…