مرور برچسب

خاطره

خاطراتی که پشت ویترین زندگی می‌کنند

سینگر برای قدیمی ها فقط یک برند نبود. یک دنیا تکنولوژی و یک دنیا غرور بود. کارگاه هایی که از چرخ کفاشی یا خانه هایی که از چرخ خیاطی سینگر استفاده می کردند برای خودشان سری بین سرها داشتند اما امروز از آن سال ها بسیار گذشته و تنها خاطرات…