مرور برچسب

حکومت ساسانیان

ادوار مختلف پوشاک ایران در تاریخ

جامه پوش: جنبه‌های کاربردی و کارکردی گونا‌گونی در حوزه پوشش از دل تاریخ ایران پدیدار می‌شود که ابعادی فرازمانی و فرامکانی دارد و از قضا توجه به این امر می‌تواند پاسخ بسیاری از پرسش‌های تاریخی باشد. جنبه‌های کاربردی و کارکردی گونا‌گونی در…