مرور برچسب

جین تقلبی

جین ها از حمام های پاچنار می آیند

هر کدام از ما ممکن است در کمد لباسهایمان تکه هایی داشته باشیم که فقط مارک پارچه ای یا چرمی یک برند را یدک می کشند و بویی از استاندارها نبرده اند. بی شک تولید و تهیه مارکهای برندهای معتبر جهانی در بسیاری از کشورها که توان تولید و عرضه را…