مرور برچسب

جنگ سی و سه روزه لبنان

صنعت چرم لبنان بحران زده است

جامه پوش: بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۹۷۰ تعداد دباغخانه‌های فعال در لبنان بیش از ۱۷۰ دباغخانه بود که مهم‌ترین آنها در شهرهای بیروت، زحله، صیدا، طرابلس، صور، جبیل و مشغله قرار داشت، این در حالی است که در سال‌های اخیر تعداد دباغخانه‌های…