مرور برچسب

ثبات رنگ

راهکار تولید پوشاک با کیفیت چیست؟

جامه پوش: کنترل کیفیت در صنعت تولید پوشاک، از مراحل اولیه تولید مواد خام تا مراحل نهایی آماده سازی لباس های تولیدی را در بر می گیرد، در محصولات منسوج و پوشاک، کیفیت با در نظر گرفتن استاندارد الیاف، نخ، ساختار الیاف، ثبات رنگ، طرح های سطحی و…