مرور برچسب

تکتم حسین زاده

لباس‌های سنتی؛ بارزترین نشانه فرهنگی است

جامه پوش: لباس و پوشاک، صرف نظر از كاركرد آن به مثابه محافظ بـدن، در برابـر عوامـل جـوی از وجهـی فرهنگی برخوردار است. اين پديده فرهنگی هنری، متناسب با فرهنگ و جغرافيای اقوام و ملـل، در هر نقطه از جهان به شكلی متفاوت نظام می يابد. تکتم…